Akkam jirtan hordoftoota marsariitii www.barataa.com? Nageeny badhaadhaa? Marsariitii haaraa Afaan Oromoo oduu aagaa qabattee dhufte takkaan wal isin barsiisuu feena. Maqaan marsariitichaa www.jirraapress.com yoo tahu, marsariitii oduuwwanii fi bashananaati. Kana malees, marsariitii hawaasummaati. Itti fayyadamaan irratti galmaa’uudhaan odeeffannoolee gara garaa waliif iddoo itti danda’uudha.

Itti fayyadamaan marsariitii ##jirraapress fayyadamu tokko, guyya guyyaan maallaqa argata. Maallaqni kun kan sobaa osoo hin taane, kan dhugaati. Akkamitti yoo jettan itti fayyadamaan tokko maallaqa ##jirraapress irraa argachuuf dursa gara toora website isaanii www.jirraapress.com/register kan jedhu deemuudhaan galmaa’uu qaba. Galmaa’uudhaaf tartiiba armaan gadii kana hordofi.

  • Jalqaba irratti gara fuula www.jirraapress.com fuulefachuudhaan register kan jedhu irratti cuqaasi
  • Fuulli galmee akka suuraa armaan gadii mul’atu kanatu siif baha. Ati immoo odeeffannoolee sirraa eeggaman haalata an itti guute Kanaan guuti. Erga guuttee booda complete signup kan jedhu irratti cuqaasi.
  • Gaafa complete signup irratti cuqaaste ergaan tokko gara toora sanduuqa email keetti ni ergama. Email kee bani. Ergaan siif dhufu inbox keessaa gaafa dhabde toora spam keessa darbuu danda’a waan taheef, achi keessas ilaali.
  • Email siif ergame banuudhaan link siif ergame irratti cuqaasi
  • Gaafa liinkicha siif dhufe san cuqaaste fuula akka suuraa armaan gadii kanatu siif banama. Activate kan jedhu irratti cuqaasi.

Haala armaan olii kananiidha kan ##jirraapress irratti galmooftu. Erga galmooftee booda, gara gola keetii seenuudhaan qabxii kee ilaalachuu, hiriyaa haaraa marsariiticha irratti uumachuu, hiriyaa keef ergaa barreessuu, qabxii gara garaa kennuufii, akkasumas hiriyaa haaraa gara marsariitii kanaa affeeruu, gareewwan gara garaa uumuu, yaadota gara garaa barreessuu, yaadota gara garaaf deebii kennuu fi wantoota kana fakkaatan heddu raawwachuu dandeessa.

Yeroo wantoota kanneen rawwattu, ##jirraapress qabxii siif qabaa deema. Qabxiileen kunniin ol guddachuudhaan gara maallaqaa, kaardii moobaayilaa, daataa moobaayilaa fi wantoota gara garaatti jijjiiramuu.

Qabxii kankee marsariitii kana irratti olguddifachuudhaaf wantoonni itti fayyadamaan tokko gochuu qabu keessaa muraasni

  • Marsariitii ##jirraapress guyya guyyaan seenee daawachuu
  • Itti fayyadamaa haaraa Affiliate link isaatiin affeeruu
  • Oduuwwan gara garaa ##jirraapress irratti maxxanan dubbisuu
  • Maxxansootaaf yaada barreessuu
  • Fi wantoota gara garaa achirratti hojjadhu jedhaman raawwachuudhaa.

Icciitiin biraa tokko an isinitti himu, maxxansa gaggaarii marsariiticha irratti barreesita taanaan qabxii fi maallaqa guddaa argachuu kan dandeessu tahuu isinitti himuu barbaada.

Maarre, maal eegduree? Yaadaa fi barreeffama kee mala salphaan gara maallaqaatti jijjiiruun amma waan taheef, carraa kanatti fayyadamaa isiniin jenna!!