Mootii miidiyaa hawaasaa kan tahe, facebookiin bara 2020ti gosa maallaqa dijitaalaa haaraa Libra jedhamu hojjachuuf deema. Akka jedhamutti namoonni salphumatti karaa WhatsApp, facebook fi app Libraatiin maallaqa waliif daddabarsuu danda’u.

Garuu immoo yaaddoo guddaa tahee kan jiru, nageenya maallaqa itti fayyadamtootaati. Sababni isaa rakkoon facebookiin gama nageenya itti fayyadamtoota isaa eeguuf yookiin too’achuuf qabuu dha. Facebookiin garuu akka jedhutti Libran kan too’atu yookiin hoogganu haala of danda’aa ta’eeniidha. Akkasumas Libra dhaan maallaqa waliif daddabarsuun salphaa fi saffisaa dha. Haaluma ergaa gabaabaa waliif erganiin wal fakkaata.

calibra

Akka facebookiitti bar-dhufu (2020) irraa itti fayyadamtoonni isaanii maallaqa libra jedhamu kana bituudhaan, gara kuusaa maallaqa kanaaf qophaayee calibra jedhamu keessatti kuufachuudhaan, yeroo barbaadanitti waliif daddabarsuu, mi’aan bituu fi kkf raawwachuu danda’u.

Barataa Tube

Chaanalii barataa tube subscribe gochuudhaan viidiyoolee barnoota heddu dabarsan salphumatti argachuu dandeessu. Baruun qaroomina!

Libran kan hoogganamuun yookiin too’atamuun, gurmii kaampaanilee gara garaa kanneen iddoo tokkotti Libra Association jedhamuun. Dhaabbileen kunniin maallaqa kana kan daddabarsan ta’uus facebookiin ni hima. Dhaabbileen kunniinis muraasni isaanii kanneen armaan gadii kanniin


hawaasa libra

  • MasterCard
  • PayPal
  • Vodafone
  • Uber
  • eBay
  • World Women Banking
  • spotify fi kanneen birooti.

Libran kan yaadameef ga’eessota biliyoona 1.7 akka addunyaati lakkofsa herreegaa baankii hin qabneef jedha facebookiin.