Flutter maaliidha?

Flutter’n SDK aappilikeeshiinota moobaayilaa hojjachuuf tajaajiluudha. SDK’n kun Android Studio irratti dabalamuun aappilikeeshiinota moobaayilaa karaa saffisaa taheen hojjjachuuf tajaajila.

Flutter koompiitaroota akka Mac, Windows fi Linux irratti fayyadamuu dandeessu. Maxxansa kana keessatti akkamitti flutter koompiitara windows irratti dhimma itti bahuu dandeenyu waliin ilaalla.

Flutter fayyadamuuf jalqaba gara marsariitii kanaa deemuudhaan flutter buufachuu qabdu. Faayilli zip tahe isinif bu’a.

Faayila buufatte extract godhi. Qabee yookiin folder isa extract goote banuudhaan folder isa flutter jedhu copy gochuun, gara disk c deemuudhaan, paste godhi.

Qabee flutter jedhu kana bani. Achi keessatti faayila flutter_console.bat jedhu bani. Fuula armaan gadii fakkaatu kanatu isiniif banama.

Foodda gurraacha kana keessatti flutter doctor jechuudhaan barreessi enter tuqi. Faayidaan isaa flutter’n koompiitara kee irratti haala gaariin yookiin dogongora malee fe’amuu isaa mirkaneessa. dogongora yoo qabaate, halluu diimaa agarsiisa, yoo hin qabaanne tahe immoo magariisa agarsiisa.

Amma haala milkaa’ina qabuun flutter koompiitara kee irratti feetee jirta. Amma wanti hafu Android Studio dhaan wal qunnamsiisuu qofa. Tartiiba armaan gadii hordofi.

Android Studio bani. Itti aansuudhaan Configure->Plugins kan jedhu filadhu yookiin bani.

Itti aansuudhaan Browse repositories kan jedhu irratti cuqaasi. flutter jechuudhaan soqi. Ergas booda Install kan jedhu irratti cuqaasi.

Yes kan jedhu irratti cuqaasuudhaan hamma bu’ee/download tahee dhumutti eegaa. Booda irratti restart Android studio kan jedhu irratti tuqaa. Amma haala milkaa’aan flutter, android studio irratti feenee jirra jechuudha.

Walumaagalatti adeemsa armaan olii kanaan flutter, koompiitara windows irratti fe’uu dandeenya. Akkasuma Android Studio wajjiinis wal qunnamsiisuu dandeenya jechuudha.