WordPress

Barnoota WordPress – Kutaa 1ffaa

WordPress Maaliidha? WordPress jechuun moosaajii yookiin software madda banaa/open source tahee tola marsariitilee gara garaa hojjachuuf nu tajaajiluudha. Marsariitilee xixxiqqoo irraa jalqabee hanga marsariitilee gurguddootti kan jirun hedduun isaanii yeroo ammaa wordpress dhaan kan hojjatamaniidha. Addunyaa saayiberii kana keessa  kan jiran marsariitileen dhibbantaan 30 kan hojjatamaniin wordpress dhaan. WordPress Eenyu faha itti fayyadama? Dhaabbilee mootummaa irraa kaasee hamma dhaabbilee dhuunfaatti, manneen amantaa…