Technology

IDM gargaaramuudhaan akkaataa faayila torrent irraa buusuun danda’amu

torrent idm

Maxxansa yeroo darbee keessatti akkaataa faayiloota torrent irraa buufachuun danda’amu irratti barreesseen ture. Gaafa faayiloota torrentt buufannu saffisa nuti barbaannuun buufachuu dhabuu dandeenya. Keessattuu namoonni qunnamtii intarneetii saffisaan xiqqaa tahe fayyadamna yoo tahe. sababa kanaaf yeroo tokko tokko faayiloonni osoo bu’anii hin dhumatin addaan cituu danda’u. Jalqaba irratti gara marsariitii https://zbigz.com/ tanaa deemi. Marsariitiicha irratti galmaayi. Erga galmooftee booda email kee mirkaneessuudhaan/verify/…

Tartiiba “Google Developer Account” ittiin banachuu dandeessan

Maxxansa kana keessatti akkaataa yookiin tartiiba “google developer account” banachuuf hordofuu qabnu keessatti waliin ilaalla. Kanaan alattis Faayidaawwan “google developer account” qabaachuudhaan argannu ni ilaalla. Namoonni hedduun gaafilee gara garaa dhimma kana irratti na gaafataa turan. Maxxansi kun deebii isaa ni ta’a yookin deebisa jedheen yaada. Hanga xumuratti qalbiin akka dubbistan isin affeeree jira. Ogeessi yookiin namni ogummaa aappota hojjachuu qabu kamuu…

VPN gaggaarii sadan moobayila Android

Gargaarsa VPN(virtual Private Network)’n nageenya keenya kan gama intarneetii eegganna. Akkuma qunnamtiin gama interneetaa babal’ataa dhufeen, yakkoonni gara garaas wajjumaa babal’ataa dhufee jira. Kana ofirraa ittisuuf yookiin baraaruuf VPN gargaaramuun barbaachisaadha. Maxxansa kana keessatti, VPN gaggaarii moobaayiloota Android irratti hojjatan isin beeksisa. Haga xumuratti dubbisaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.

Maashinni soba adda baasu akkamitti hojjata?

Namni hin kijibnee jiraa? Deebii isinumaaf dhiisa. Bultiin namoota hedduu, lubbuun namaa fi wantoota gara garaa sababa kijibaan manca’ee yookiin diigamee jira. Sobni yookiin kijibni sadarkaan isaa miidhaa yookiin balaa geeggeessuun wal haa caaluu malee sobni sobuma. Kana yoo jennu immoo kijibni yookiin sobni marti miidhaa geessisu jechuu miti. Kanneen faaydaa qabus jiru. fakkeenyaaf namoota gara garaa lama wal dhabanii jiran walitti…

Libra – Maallaqa dijitaalaa Facebook haarawa

Mootii miidiyaa hawaasaa kan tahe, facebookiin bara 2020ti gosa maallaqa dijitaalaa haaraa Libra jedhamu hojjachuuf deema. Akka jedhamutti namoonni salphumatti karaa WhatsApp, facebook fi app Libraatiin maallaqa waliif daddabarsuu danda’u. Garuu immoo yaaddoo guddaa tahee kan jiru, nageenya maallaqa itti fayyadamtootaati. Sababni isaa rakkoon facebookiin gama nageenya itti fayyadamtoota isaa eeguuf yookiin too’achuuf qabuu dha. Facebookiin garuu akka jedhutti Libran kan too’atu…

Akkaataa Faayiloota torrent buufachuun danda’amu

Faayiloota torrent buufachuudhaaf jalqba irratti moosajota bittorrent qabaachuu barbaachisa. Moosaajileen kunniin faayiloota torrent buusuuf kan tajaajilaniidha. Intarneetii irraa moosajilee akkanaa heddu argachuu dandeessu. Isaan keessaa heddu jaalatamaa fi filatamaa kan tahe moosajii µtorrent jedhamuudha. Hidha armaan gadii kana irraa buufachuu dandeessu. Marsariitii torrent kamiinuu irra deemuudhaan faayila barbaaddu buufadhu. 2. Faayilli .tor isiniif bu’a 3. Faayila isiniif bu’a kana moosaajii µtorrent waliin…

Facebook kee gaafa duute dhaalchisuuf

Namni kamuu jireenya yeroo qofa adunyaa tana irra jiraata. Gaafa guyyaan xumuraa dhufe biyya lafaa tana dhiisee gara adunyaa biraatti godaana. Gaafa lubbuun jiru wanta horate(qabeenya) fira yookiin aantee isaa dhaalchisee darba. Qabeenyota namni tokko horatu keessaa tokko facebook dha. Facebookiinis akkuma qabeenyota biro fira yookiin aantee yookiin namni ati barbaadde kamiifiiyyuu gaafa ati duute dhaalamuu ni danda’a. Gaafa namni tokko du’e…