Ideas

Biloogii akka itti jalqabe

Ana, Alifu dha. Akkaataa blog itti eegale waan muraasa isiniif qooda maxxansa kana keessatti. Waggoota muraasa gara duubaa isin deebisuufan. Isinis na faana deebitu jedheen yaada. Jalqaba bara 2013ti yeoon isaa. Waa’ee biloogii wanti an beeku baayee hin turre. Yeroo sanatti facebook qofa fayyadama moobaayila koo irratti. Weebsaayitoonni gara garaa facebook irratti yoo hiraman nan arga. Namoonni hedduun weebsaayitii san irratti waan…

Dargaggoota: Ijaarsaa fi haaromsa biyyaa keessatti

Biyyoonni addunyaa kanaa sadarkaa umrii dargaggummaarratti ilaalcha garaagaraa haa qabaatan malee,gahee dargaggootni misooma fi guddina biyyaa keessatti qabanirratti yaada waldhibu baay’ee hin qaban. Dargaggeessi lubbuusaa itti gabbaree qabduu dhiiga isaan biqilchee ijaara. Erga biyya gama siyaasaan maqaa itti godhee ammoo humna diinagdeetiin biyyiti akka of dandeettee dhaabattuuf wareegama lammaffaa baasa. Ardiin nuti har’a irra jiraannu dacheen Afrikaa dhiiga ilmaan isheen dhaabbatte. Dhaloonni…

Youth Empowerment for the best societal transformation

My first publication was focused on the missed potential and briefly described how to improve economic trends by the expense of my generation. This article relatively focused on the youth empowerment for the best life of society. Young generation is active, creative mind and have full potential for the transformation of social, economic and political trends. Youth empowerment is needed for the…