Articles

Dargaggoota: Ijaarsaa fi haaromsa biyyaa keessatti

Biyyoonni addunyaa kanaa sadarkaa umrii dargaggummaarratti ilaalcha garaagaraa haa qabaatan malee,gahee dargaggootni misooma fi guddina biyyaa keessatti qabanirratti yaada waldhibu baay’ee hin qaban. Dargaggeessi lubbuusaa itti gabbaree qabduu dhiiga isaan biqilchee ijaara. Erga biyya gama siyaasaan maqaa itti godhee ammoo humna diinagdeetiin biyyiti akka of dandeettee dhaabattuuf wareegama lammaffaa baasa. Ardiin nuti har’a irra jiraannu dacheen Afrikaa dhiiga ilmaan isheen dhaabbatte. Dhaloonni…

Youth Empowerment for the best societal transformation

My first publication was focused on the missed potential and briefly described how to improve economic trends by the expense of my generation. This article relatively focused on the youth empowerment for the best life of society. Young generation is active, creative mind and have full potential for the transformation of social, economic and political trends. Youth empowerment is needed for the…