All Posts

IDM gargaaramuudhaan akkaataa faayila torrent irraa buusuun danda’amu

torrent idm

Maxxansa yeroo darbee keessatti akkaataa faayiloota torrent irraa buufachuun danda’amu irratti barreesseen ture. Gaafa faayiloota torrentt buufannu saffisa nuti barbaannuun buufachuu dhabuu dandeenya. Keessattuu namoonni qunnamtii intarneetii saffisaan xiqqaa tahe fayyadamna yoo tahe. sababa kanaaf yeroo tokko tokko faayiloonni osoo bu’anii hin dhumatin addaan cituu danda’u. Jalqaba irratti gara marsariitii https://zbigz.com/ tanaa deemi. Marsariitiicha irratti galmaayi. Erga galmooftee booda email kee mirkaneessuudhaan/verify/…

Tartiiba “Google Developer Account” ittiin banachuu dandeessan

Maxxansa kana keessatti akkaataa yookiin tartiiba “google developer account” banachuuf hordofuu qabnu keessatti waliin ilaalla. Kanaan alattis Faayidaawwan “google developer account” qabaachuudhaan argannu ni ilaalla. Namoonni hedduun gaafilee gara garaa dhimma kana irratti na gaafataa turan. Maxxansi kun deebii isaa ni ta’a yookin deebisa jedheen yaada. Hanga xumuratti qalbiin akka dubbistan isin affeeree jira. Ogeessi yookiin namni ogummaa aappota hojjachuu qabu kamuu…

Akkaataa Bootstrap gara CodeIgniter dabaluu dandeenyu

Maxxansa kana keessatti akkaataa Bootstrap gara codeigniter dabaluudhaan itti fayyadamuu yookiin gargaaramuu dandeenyu wajjiin ilaalla. Codeigniter hin beektan yoo tahe, codeigniter’n fireemwoorkii php kan marsariitilee gara garaa hojjachuuf nu tajaajiluudha. Marsariitilee gara garaa hojjachuuf yoo barbaaddu yoo tahe, osoo codeigniter fayyadamtanii isiniin jedha. sababni isaa codeigniter adeemsota walxaxoo heddu salphisee jira waan taheef. Isatti fayyadamuuf dura CodeIgniter gara marsariitii isaanii deemuudhaan buufachuu…

Flutter akkamitti Android Studio irratti dabaluun danda’ama?

Flutter koompiitaroota akka Mac, Windows fi Linux irratti fayyadamuu dandeessu. Maxxansa kana keessatti akkamitti flutter koompiitara windows irratti dhimma itti bahuu dandeenyu waliin ilaalla. Flutter fayyadamuuf jalqaba gara marsariitii kanaa deemuudhaan flutter buufachuu qabdu. Faayilli zip tahe isinif bu’a. Faayila buufatte extract godhi. Qabee yookiin folder isa extract goote banuudhaan folder isa flutter jedhu copy gochuun, gara disk c deemuudhaan, paste godhi.…

VPN gaggaarii sadan moobayila Android

Gargaarsa VPN(virtual Private Network)’n nageenya keenya kan gama intarneetii eegganna. Akkuma qunnamtiin gama interneetaa babal’ataa dhufeen, yakkoonni gara garaas wajjumaa babal’ataa dhufee jira. Kana ofirraa ittisuuf yookiin baraaruuf VPN gargaaramuun barbaachisaadha. Maxxansa kana keessatti, VPN gaggaarii moobaayiloota Android irratti hojjatan isin beeksisa. Haga xumuratti dubbisaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa.

Maashinni soba adda baasu akkamitti hojjata?

Namni hin kijibnee jiraa? Deebii isinumaaf dhiisa. Bultiin namoota hedduu, lubbuun namaa fi wantoota gara garaa sababa kijibaan manca’ee yookiin diigamee jira. Sobni yookiin kijibni sadarkaan isaa miidhaa yookiin balaa geeggeessuun wal haa caaluu malee sobni sobuma. Kana yoo jennu immoo kijibni yookiin sobni marti miidhaa geessisu jechuu miti. Kanneen faaydaa qabus jiru. fakkeenyaaf namoota gara garaa lama wal dhabanii jiran walitti…

Libra – Maallaqa dijitaalaa Facebook haarawa

Mootii miidiyaa hawaasaa kan tahe, facebookiin bara 2020ti gosa maallaqa dijitaalaa haaraa Libra jedhamu hojjachuuf deema. Akka jedhamutti namoonni salphumatti karaa WhatsApp, facebook fi app Libraatiin maallaqa waliif daddabarsuu danda’u. Garuu immoo yaaddoo guddaa tahee kan jiru, nageenya maallaqa itti fayyadamtootaati. Sababni isaa rakkoon facebookiin gama nageenya itti fayyadamtoota isaa eeguuf yookiin too’achuuf qabuu dha. Facebookiin garuu akka jedhutti Libran kan too’atu…