Faayiloota torrent buufachuudhaaf jalqba irratti moosajota bittorrent qabaachuu barbaachisa. Moosaajileen kunniin faayiloota torrent buusuuf kan tajaajilaniidha. Intarneetii irraa moosajilee akkanaa heddu argachuu dandeessu. Isaan keessaa heddu jaalatamaa fi filatamaa kan tahe moosajii µtorrent jedhamuudha. Hidha armaan gadii kana irraa buufachuu dandeessu.

Tartiibota Hordofuu qabdu

Erga moosaajii armaan olii buufattee koompiitara kee irratti feetee booda tartiiba armaan gadii hordofi

  1. Marsariitii torrent kamiinuu irra deemuudhaan faayila barbaaddu buufadhu.
Suuraa Marsariitii www.1337x.to

2. Faayilli .tor isiniif bu’a

3. Faayila isiniif bu’a kana moosaajii µtorrent waliin bani. Moosajichi faayiloota buusuu qabdu tartiibessee siif kaa’a. Ati immoo kan buufachuu barbaaddu qofa keessaa filatta. Akka suuraa armaan gadii kanatti.

uTorrent keessatti faayiloota buufachuu barbaaddu qofa yoo filattu

4. Erga filattee booda ok kan jedhu irratti cuqaasi. Faayilli kee siif bu’uu jalqaba.

xumura irratti

Tartiiba armaan olii kana hordofnnaan faayiloota torrent salphumatti buufachuun itti gargaaramuu dandeenya jechuudha!!