Moobaayili koo yeroon bilbilu not registered jechuun na rakka akkamitti sirreesaa?

Rakkoo kee qofaa miti. Mee gosa moobaayilaa akkamii fi moodela isaa nuuf himi furmaata isaa kennuuf ni yaallaa

Moobaayili koo yeroon bilbilu not registered jechuun na rakka akkamitti sirreesaa?